Organizing Committee:

Honorary Chairs
Okyay Kaynak (TR/CN)
Armando W. Colombo (DE)
Xinghuo Yu (AU)
Ren C. Luo (TW)
Yang Shi (CA)
Robert Harrison (UK)

General Chairs
Huazhen Fang (US)
Stamatis Karnouskos (DE)

Technical Program Chairs
Luis Gomes (PT)
Thilo Sauter (AT)
Ya-Jun Pan (CA)
Bin Zhang (US)
Paulo Leitao (PT)

Publications Chairs
Jinhua She (JP)
Fei Miao (US)
Dawei Shi (CN)

Publicity Chairs
Fengjun Li (US)
Tao Yang (CN)
Amir Farakhor (US)
Claudia-Melania Chituc (DE)
Hui Zhang (CN)

Special Sessions Chairs
Mingxi Liu (US)
Taesic Kim (US)
Luis Ribeiro (SE)

Tutorial & Workshops Chairs
Shiyan Hu (UK)
Shaoshuai Mou (US)
Shen Yin (NO)

Industry Forum Chairs
Yebin Wang (US)
Regina Roos (CH)
Jan Haase (DE)
Yuxing Dai (CN)

Award Chairs
Huiping Li (CN)
Milos Manic (US)

Finance Chairs
Kunwu Zhang (CA)
Chao Shen (CA)

Local Arrangement Chair
Shen Zeng (US)

 

© Copyright 2023-2024 – ICPS 2024 - USA